• Order to parcel locker

  Order to parcel locker
 • easy pay

  easy pay
 • Reduced price
Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz.

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz.

9788382863741
Książka na liście podręczników zalecanych dla osób przygotowujących się do egzaminów LEK i L-DEK
249.00 zł
199.90 zł Save 49.10 zł
Lowest price within 30 days before promotion: 199.90 zł
Quantity
Available in 2-3 days

  Delivery policy

Choose Paczkomat Inpost, Orlen Paczka, DPD or Poczta Polska. Click for more details

  Security policy

Pay with a quick bank transfer, payment card or cash on delivery. Click for more details

  Return policy

If you are a consumer, you can return the goods within 14 days. Click for more details

Description
W komentarzu w przystępny sposób omówiono przepisy dotyczące zawodu lekarza i lekarza dentysty – zasady i standardy jego wykonywania oraz powinności i obowiązki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Przedstawiono wymagania i warunki uzyskiwania prawa wykonywania zawodu lekarza oraz sytuacje powodujące jego czasowe zawieszenie lub utratę. Ponadto omówiono problematykę dopuszczenia do wykonywania w Polsce zawodu lekarza tych osób, które ukończyły studia medyczne za granicą, nie tylko w innych krajach Unii Europejskiej, lecz także w tzw. państwach trzecich. Wyjaśniono przepisy prawa unijnego związane z wzajemnym uznawaniem kwalifikacji oraz swobodnym przepływem usług medycznych.
W najnowszym wydaniu omówiono zmiany systemu kształcenia lekarzy dotyczące zasad przeprowadzania Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, a także kształcenia podyplomowego lekarzy w postaci podyplomowego stażu, szkolenia specjalizacyjnego, Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego oraz innych form profesjonalnego rozwoju. Uwzględniono również nowe regulacje dotyczące zasad przeprowadzania eksperymentów medycznych na ludziach, związane z funkcjonowaniem opieki zdrowotnej podczas pandemii COVID-19 i dopuszczeniem ukraińskiego personelu medycznego do wykonywania zawodu w Polsce.
Komentarz jest dziełem zarówno wykładowców akademickich, jak i prawników praktyków – wybitnych znawców prawa medycznego w Polsce. Większość autorów zajmuje też własne stanowisko w kwestiach wątpliwych lub spornych, zwykle szeroko i przekonująco je uzasadniając.
Publikacja jest przeznaczona dla lekarzy i lekarzy dentystów, przyszłych adeptów tych zawodów, organów samorządu zawodowego lekarzy, a także pacjentów. Będzie również ważnym źródłem informacji dla prawników praktyków:: sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów w sprawach dotyczących problematyki lekarskiej i medycznej.
Product Details
18411
9788382863741
978-83-8286-374-1

Data sheet

Published in
Kraków
Publication date
2022
Issue number
3
Cover
hard cover
Pages count
1156
Dimensions (mm)
175 x 245
Weight (g)
1830
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
  Art. 1. Zakres regulacji
  Art. 2. Pojęcie wykonywania zawodu
  Art. 3. Wyjaśnienie pojęć ustawowych oraz konto w SMK
  Art. 4. Obowiązki lekarza
  Art. 4a. Udostępnianie danych zamieszczonych w SMK
  Rozdział 2. Prawo wykonywania zawodu lekarza
  Art. 5. Warunki przyznania prawa wykonywania zawodu, automatyczne uznawanie kwalifikacji
  Art. 5a. Uznawanie kwalifikacji lekarzy – zasada tzw. praw nabytych
  Art. 5b. Uznawanie kwalifikacji lekarzy dentystów – zasada tzw. praw nabytych oraz specjalnych praw nabytych
  Art. 5c. Stosowanie zasad systemu ogólnego, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości
  Art. 5d. (uchylony)
  Art. 5e. (uchylony)
  Art. 5f. Prawo wykonywania zawodu dla potrzeb uznania kwalifikacji w systemie ogólnym
  Art. 6. Wykaz dokumentów, zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje lekarzy
  Art. 6a. Termin na przyznanie prawa wykonywania zawodu, współpraca administracyjna, autentyczność dyplomów
  Art. 6b. Wykaz dokumentów poświadczających kwalifikacje do wykonywania zawodu przez obywateli Unii Europejskiej
  Art. 6c. Zgłaszanie się do LEW i LDEW, opłata egzaminacyjna
  Art. 6d. Komisja Egzaminacyjna i Zespoły Egzaminacyjne
  Art. 6e. Forma LEW i LDEW
  Art. 6f. Przebieg LEW i LDEW, dyskwalifikacja zdającego
  Art. 6g. Zastrzeżenia do pytań testowych, wyniki LEW i LDEW, unieważnienie egzaminu
  Art. 6h. Delegacja do wydania przepisów wykonawczych
  Art. 7. Prawo wykonywania zawodu przyznawane cudzoziemcom
  Art. 7a. Znajomość języka polskiego
  Art. 7b. Wpis informacji o przyznanych prawach wykonywania zawodu do SMK
  Art. 7c. Treść dokumentów prawa wykonywania zawodu
  Art. 7d. Unieważnienie dokumentów prawa wykonywania zawodu
  Art. 7e. Delegacja ustawowa – wzory dokumentów prawa wykonywania zawodu
  Art. 8. Wpis do rejestru, szczegółowy tryb postępowania w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu oraz prowadzenia rejestru
  Art. 8a. (uchylony)
  Art. 9. Zasady udziału w konsylium, swoboda świadczenia usług transgranicznych
  Art. 9a. Informacje przekazywane usługobiorcom
  Art. 9b. Udzielanie świadczeń zdrowotnych podczas wydarzeń sportowych
  Art. 10. Przerwa w wykonywaniu zawodu lekarza
  Art. 11. Niedostateczne przygotowanie zawodowe
  Art. 12. Niezdolność do wykonywania zawodu
  Art. 13. Poufność postępowania
  Art. 14. Utrata prawa wykonywania zawodu
  Rozdział 2a. Lekarski egzamin końcowy i lekarsko-dentystyczny egzamin końcowy
  Art. 14a. Zasady zgłaszania się do LEK i LDEK, podmiot organizujący egzaminy
  Art. 14b. Komisja Egzaminacyjna i Zespoły Egzaminacyjne
  Art. 14c. Forma i zakres przedmiotowy egzaminu
  Art. 14d. Przebieg egzaminu
  Art. 14e. Zastrzeżenia do pytań testowych
  Art. 14f. Delegacje do wydania przepisów wykonawczych
  Rozdział 3. Ustawiczny rozwój zawodowy
  Art. 15. Staż podyplomowy
  Art. 15a. Umowa o pracę będąca podstawą odbywania stażu podyplomowego
  Art. 15b. Opiekun lekarza stażysty; uprawnienia i obowiązki lekarza stażysty
  Art. 15c. Podmioty uprawnione do prowadzenia stażu podyplomowego
  Art. 15d. Skierowanie do odbycia stażu podyplomowego
  Art. 15e. Umowa o pracę z lekarzem stażystą – wymagania wobec podmiotów prowadzących staż; czas pracy lekarza stażysty
  Art. 15f. Elektroniczna karta stażu podyplomowego
  Art. 15g. Koordynator szkolenia lekarza stażysty
  Art. 15h. Opiekun lekarza stażysty
  Art. 15i. Finansowanie stażu podyplomowego; wynagrodzenie lekarza stażysty
  Art. 15j. Uznanie stażu podyplomowego odbytego poza granicami kraju za równoważny ze stażem podyplomowym odbytym w RP
  Art. 15k. Przetwarzanie danych osobowych w celu wykonywania zadań związanych z realizacją stażu podyplomowego
  Art. 15l. Delegacja ustawowa
  Art. 15m. Staż podyplomowy w podmiotach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej
  Art. 15n. Nadzór nad odbywaniem stażu podyplomowego
  Art. 15o. Skierowanie lekarza stażysty do pracy przy zwalczaniu epidemii lub do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy o pracę w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
  Art. 16. Uzyskanie tytułu specjalisty
  Art. 16a. Automatyczne uznawanie specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych
  Art. 16b. Stosowanie zasad systemu ogólnego
  Art. 16c. Szkolenie specjalizacyjne
  Art. 16d. Ograniczenie liczby szkoleń specjalizacyjnych
  Art. 16e. Procedury przed postępowaniem kwalifikacyjnym
  Art. 16e. Procedury przed postępowaniem kwalifikacyjnym
  Art. 16ea. Rezydentura
  Art. 16f. Program specjalizacji
  Art. 16g. Delegacja ustawowa
  Art. 16h. Formalne podstawy szkolenia specjalizacyjnego
  Art. 16i. Czas pracy i wynagrodzenie podczas szkolenia specjalizacyjnego; dyżury medyczne lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne
  Art. 16j. Finansowanie rezydentury
  Art. 16k. Dofinansowanie kosztów szkolenia specjalizacyjnego
  Art. 16l. Przedłużenie okresu szkolenia specjalizacyjnego
  Art. 16m. Kierownik specjalizacji; przebieg szkolenia specjalizacyjnego; skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii lub do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy
  Art. 16ma. Skrócenie okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego
  Art. 16n. Uznanie tytułu specjalisty za równoważny; staż uzupełniający
  Art. 16o. Utrata możliwości odbywania szkolenia specjalizacyjnego
  Art. 16oa. Prawa i obowiązki lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne
  Art. 16p. Rejestr specjalizujących się lekarzy
  Art. 16pa. Zgłoszenie do PEM
  Art. 16pb. Opłata za kolejne zgłoszenie do PEM
  Art. 16pc. Urlop szkoleniowy na przystąpienie do PEM
  Art. 16pd. Przebieg PEM
  Art. 16pe. Forma PEM; baza pytań PEM
  Art. 16pf. Zastrzeżenia do pytań testowych; dyskwalifikacja zdającego; pozytywny wynik PEM
  Art. 16pg. Unieważnienie PEM
  Art. 16ph. Świadectwo złożenia PEM; udostępnianie wyników PEM; ponowne przystąpienie do PEM
  Art. 16pi. Delegacja ustawowa; regulamin porządkowy PEM
  Art. 16r. Weryfikacja i potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego
  Art. 16ra. Egzaminy równoważne z PES
  Art. 16rb. Zgłaszanie się do PES
  Art. 16rc. Podmiot organizujący egzamin, forma PES, egzamin testowy
  Art. 16s. Przebieg PES, unieważnienie egzaminu
  Art. 16t. Opłata za zgłoszenie do PES
  Art. 16u. Państwowa Komisja Egzaminacyjna
  Art. 16w. Wyniki PES, dyplom specjalisty
  Art. 16x. Delegacja do wydania aktów wykonawczych
  Art. 16x. Delegacja do wydania aktów wykonawczych
  Art. 17. Certyfikat umiejętności zawodowej
  Art. 18. Doskonalenie zawodowe
  Art. 19. Warunki prowadzenia kształcenia w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego
  Art. 19a. Kształcenie w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego jako działalność regulowana
  Art. 19b. Wpis do rejestru podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój zawodowy
  Art. 19c. Rejestr podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój zawodowy
  Art. 19ca. Prostowanie z urzędu wpisu do rejestru
  Art. 19cb. Termin dokonania wpisu
  Art. 19d. Odmowa wpisu do rejestru; wykreślenie z rejestru
  Art. 19e. Kontrola organizatorów kształcenia
  Art. 19f. Akredytacja do szkolenia specjalizacyjnego
  Art. 19g. Jednostki organizacyjne prowadzące kursy szkoleniowe
  Art. 19h. Nadzór nad realizacją szkolenia specjalizacyjnego
  Art. 19i. Zespół kontrolny; przebieg kontroli
  Art. 19ia. Zespół kontrolny przeprowadzający kontrolę rozliczenia środków przeznaczonych na finansowanie rezydentur; zalecenia pokontrolne
  Art. 19j. Monitorowanie ustawicznego rozwoju zawodowego
  Art. 19k. Sposoby monitorowania organizacji i funkcjonowania ustawicznego rozwoju zawodowego
  Art. 19l. Obowiązek wypełnienia ankiet przez uczestników szkolenia
  Art. 19m. Uprawnienie dyrektora CMKP do żądania informacji i wyjaśnień dotyczących warunków i przebiegu szkolenia
  Art. 19n. Zakaz pobierania opłat od lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne
  Art. 20. Prawo używania tytułu i stopnia naukowego oraz tytułu specjalisty |
  Art. 20a. Prawo używania tytułu specjalisty, wykaz specjalności lekarskich uznawanych automatycznie
  Art. 20b. Tytuł określający wykształcenie
  Rozdział 4. Eksperyment medyczny
  Art. 21. Definicje. Eksperyment leczniczy i badawczy
  Art. 22. Ogólne warunki eksperymentu medycznego
  Art. 23. Kwalifikacje kierującego eksperymentem medycznym
  Art. 23a. Ograniczenia podmiotowe w prowadzeniu eksperymentu badawczego
  Art. 23b. Zakaz wykorzystywania określonej motywacji uczestnika eksperymentu
  Art. 23c. Obowiązek ubezpieczenia
  Art. 24. Prawo do informacji uczestnika eksperymentu lub jego przedstawiciela ustawowego
  Art. 25. Zgoda na eksperyment
  Art. 25a. Eksperyment leczniczy bez zgody uczestnika
  Art. 26. Dostęp do koniecznych medycznie procedur profilaktycznych, diagnostycznych lub terapeutycznych
  Art. 27. Wycofanie się z eksperymentu
  Art. 28. Wykorzystanie informacji z eksperymentu
  Art. 29. Komisje bioetyczne
  Art. 29a. Relacja przepisów ustawowych do przepisów odrębnych aktów określających inne zasady i tryb przeprowadzania badań klinicznych lub badań genetycznych
  Rozdział 5. Zasady wykonywania zawodu lekarza
  Art. 30. Obowiązek udzielenia pomocy
  Art. 31. Prawo do informacji
  Art. 32. Zgoda na badania i inne świadczenia zdrowotne
  Art. 33. Leczenie bez zgody
  Art. 34. Zgoda na zabieg operacyjny lub metodę podwyższonego ryzyka
  Art. 35. Przekroczenie zakresu zgody
  Art. 36. Prawo do intymności i poszanowania godności
  Art. 37. Dodatkowa opinia lub konsylium
  Art. 38. Odmowa leczenia
  Art. 39. Powstrzymanie się od świadczeń niezgodnych z sumieniem
  Art. 40. Tajemnica lekarska
  Art. 41. Prowadzenie dokumentacji medycznej
  Art. 41a. Upoważnienie do wystawiania recept, skierowań, zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń ich naprawy oraz do dokonywania wpisów w karcie szczepień
  Art. 42. Orzekanie o stanie zdrowia
  Art. 43. Stwierdzenie zgonu
  Art. 43a. Śmierć mózgu, nieodwracalne zatrzymanie krążenia
  Art. 44. Objęcie ochroną prawną należną funkcjonariuszowi publicznemu
  Art. 45. Ordynowanie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych
  Art. 45a. Zgłoszenie działania niepożądanego produktu leczniczego
  Art. 45b. (uchylony)
  Art. 46. Zakaz sprzedaży niektórych produktów
  Art. 47. Szczególne zagrożenie zdrowia publicznego
  Art. 48. Zwalczanie skutków katastrof, epidemii i klęsk żywiołowych
  Art. 48a–48b. (uchylone)
  Art. 49. Udział w komisjach lekarskich dla celów kwalifikacji do czynnej służby wojskowej
  Art. 49a. Praktyki lekarskie – (uchylony)
  Art. 50. Indywidualna i indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska – (uchylony)
  Art. 50a. Grupowa praktyka lekarska
  Art. 50b. (uchylony)
  Art. 50c. (uchylony)
  Art. 51. (uchylony)
  Art. 52. (uchylony)
  Art. 52a. (uchylony)
  Art. 52b. Wizytacja praktyk lekarskich
  Art. 53. Zatrudnienie osób niebędących lekarzami
  Art. 54. (uchylony)
  Art. 55. (uchylony)
  Art. 56. (uchylony)
  Art. 57. Zaskarżalność uchwał rad lekarskich
  Art. 57a. Obowiązki informacyjne
  Rozdział 6. Przepisy karne
  Art. 58. Przepisy karne
  Rozdział 7. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
  Art. 59. Zmiana przepisów Kodeksu karnego
  Art. 60. Zmiana przepisów ustawy o izbach lekarskich
  Art. 61. Zmiana przepisów ustawy o środkach farmaceutycznych
  Art. 62. Zmiana tytułu zawodowego lekarzy dentystów
  Art. 63. Wymiana zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu
  Art. 63a. Obowiązek złożenia LEP lub LDEP
  Art. 64. Specjalizacje uzyskane przed wejściem w życie ustawy
  Art. 65. Termin na uzyskanie zezwolenia oraz wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich
  Art. 66. Stosowanie dotychczasowych przepisów
  Art. 67. Zachowanie w mocy dotychczasowych przepisów wykonawczych
  Art. 68. Uchylenie poprzednio obowiązujących aktów prawnych
  Art. 69. Termin wejścia w życie ustawy
  Bibliografia
  Orzecznictwo sądów polskich
  Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości
  Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
  O autorach
Comments (0)