• Order to parcel locker

  Order to parcel locker
 • easy pay

  easy pay
 • New
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz + wzory do pobrania.

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz + wzory do pobrania.

9788382918236
239.00 zł
Quantity
Available in 2-3 days

  Delivery policy

Choose Paczkomat Inpost, Orlen Paczka, DPD or Poczta Polska. Click for more details

  Security policy

Pay with a quick bank transfer, payment card or cash on delivery. Click for more details

  Return policy

If you are a consumer, you can return the goods within 14 days. Click for more details

Description

Publikacja obejmuje szczegółowe omówienie przepisów ustawy z 19.8.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, która jest pierwszą ustawową regulacją w kwestiach związanych z leczeniem psychiatrycznym w Polsce.

W komentarzu skupiono się na praktycznej płaszczyźnie przepisów w szczególności przedstawiono::

 • Zadania podmiotów zapewniających ochronę zdrowia psychicznego;
 • Zakres świadczonych usług zdrowotnych;
 • Procedury badań, przyjęcia do szpitala, leczenia;
 • Pobyt w domu pomocy społecznej;
 • Postępowanie przed sądem opiekuńczym;
 • Obowiązek zachowania tajemnicy.

Prezentowany komentarz dotyka tematyki, która w ostatnich latach jest często poruszana publicznie, szczególnie w zakresie wsparcia psychologicznego i opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Zaburzenia psychiczne nie tylko stanowią ważny problem społeczny, ale również dotykają najistotniejszych interesów osoby cierpiącej na tego rodzaju zaburzenia. Stygmatyzacja społeczna osób chorujących psychicznie przyczynia się do wyłączania ich z uczestnictwa w życiu społecznym i często odbiera przysługujące im prawa.

Autorzy komentarza podzielili się swoją wiedzą z omawianego zakresu, aby w przejrzysty sposób przekazać wytyczne wynikające obowiązującego prawa polskiego i międzynarodowego. Stąd w publikacji odniesienia do komunikatów instytucji unijnych i specjalistycznej literatury.

Warto zwróci uwagę na sygnały płynące m.in. z Komisji Europejskiej, która w czerwcu 2023 r. przyjęła Komunikat w sprawie kompleksowego podejścia do zdrowia psychicznego. W komunikacje tym czytamy, że ma zapoczątkować nowe strategiczne podejście, zgodnie z którym zdrowie psychiczne jest traktowane na równi ze zdrowiem fizycznym.

W komentarzu znajdziemy informacje o kluczowych programach i rozporządzenia w tym o::

 • Narodowy Program Zdrowia na lata 2021–2025;
 • Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022;
 • Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10.7.2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami;
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8.4.2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacyjnych organizowanych w szpitalach psychiatrycznych;
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23.4.2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13.1.2006 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Dla Czytelników szczególnie ważne może być omówienie rozporządzenia Rada Ministrów z dnia 30.10.2023 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030. W NPOZPR określono katalog działań podejmowanych przez administrację publiczną mających na celu przede wszystkim zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi zintegrowanej, kompleksowej, wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnymi społecznym oraz kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, w szczególności zrozumienia, akceptacji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji. Priorytet mają zadania skupione na rozwoju środowiskowej opieki psychiatrycznej dla osób dorosłych realizowanej przez centra zdrowia psychicznego (CZP) oraz rozwoju nowego modelu psychiatrii dzieci i młodzieży na trzech poziomach referencyjnych.

Warto także wspomnieć o wprowadzonym z dniem 1.11.2023 r. nowy rodzaj pomocy w postaci usług wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego lub w formie dziennej świadczonych przez dom pomocy społecznej osobom pełnoletnim niebędącym jego mieszkańcami (art. 55a i 55b PomSpołU). Usługi te mogą być przyznane osobie pełnoletniej, która ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymaga doraźnej pomocy w formie pobytu całodobowego lub w formie dziennej, ze względu na czasowe ograniczenie możliwości zapewnienia właściwego wsparcia w miejscu zamieszkania przez osoby na co dzień sprawujące opiekę nad tą osobą. Wniosek o przyznanie pomocy w formie usług wsparcia krótkoterminowego składa się w ośrodku pomocy społecznej (albo centrum usług społecznych) właściwym dla miejsca zamieszkania. Zgodnie z art. 97a PomSpołU wysokość opłat za godzinę świadczenia usług w formie dziennej oraz za dzień pobytu w formie całodobowej określa rada gminy lub powiatu.

Dużo miejsca poświęcono także w komentarzu na opis uruchomionego w 2018 r. pilotażowego programu w centrach zdrowia psychicznego. Celem programu pilotażowego jest przetestowanie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej opartego na centrach zdrowia psychicznego (CZP) w aspektach organizacyjnych, finansowania, jakości oraz dostępności do świadczeń zdrowotnych. Pierwotnie program miał się zakończyć 31.12.2021 r., ale z powodu nieprzygotowania zmian systemowych termin ten był dwukrotnie przedłużany. Po zakończeniu programu pilotażowego w CZP powinno bowiem nastąpić wdrażanie wynikających z niego rozwiązań systemowych.

Obecnie konsultowana jest kolejna nowelizacja Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego z 17.1.2024 r. dotyczące w zakresie możliwości uzyskiwania świadczeń psychologicznych w punktach zgłoszeniowo-koordynacyjnych bez konieczności posiadania skierowania oraz rozszerzająca obszary objęte działania niektórych funkcjonujących już centrów zdrowia psychicznego.

Dla osób zawodowa związanych z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego istotne mogą informacje zawarte w nowelizacji SpecjOchrZdrR z 24.6.2023 r. wprowadzające specjalizację w dziedzinie psychoterapii (kod specjalizacji:: 044), w której może być uzyskiwany tytuł specjalisty. Do szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii można przystąpić po ukończeniu następujących kierunków studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym:: lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia, pedagogika, praca socjalna, socjologia, resocjalizacja, nauki o rodzinie.

Książka odpowiada na następujące pytania::

 • Jak brzmi oficjalna definicja zdrowia psychicznego?
 • Jakie organy administracji publicznej zapewniają ochronę zdrowia psychicznego?
 • Czym zajmują się i jaka rolę pełnią organizacje pozarządowe i stowarzyszenia działające w zakresie zdrowia psychicznego?
 • W jakiem stopniu ochroną zdrowia psychicznego ujęto w Narodowy Programie Zdrowia?
 • Na czym polegają zadania samorządu terytorialnego określone w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP)?
 • Czego dotyczą cele główne i szczegółowe NPOZP 2023–2030?
 • Czym są środowiskowe domy pomocy społecznej?
 • Jakie usługi z zakresy psychiatrii świadczą domy pomocy społecznej?
 • Co oznacza pojęcie „zgody?
 • Dlaczego brak jest standardów organizacyjnych psychiatrycznej opieki zdrowotnej?
 • Na czym polega nowy model opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży?
 • Ile powstało ośrodków opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży?
 • Kto może skorzystać z nowego rodzaju pomocy w postaci usług wsparcia krótkoterminowego i gdzie?
 • Jaki podmiot odpowiada za prowadzenie centrum zdrowia psychicznego?
 • Na czym polega działalność CZP typu A?
 • Jakie świadczenia oferują podmioty prowadzące CZP typu B?
 • Jakie działania są realizowane centrum zdrowia psychicznego w NPOZPR?
 • Co składa się na program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego?
 • Z czym zwiąże się tzw. ryczałt na populację, który otrzymuje CZP?
 • Jakie usługi świadczą punkty zgłoszeniowo-koordynacyjne (PZK)?
 • Czy centra zdrowia psychicznego mają obowiązek zatrudniania tzw. asystentów zdrowienia?
 • Czy asystenta zdrowienia musi mieć certyfikat potwierdzający kwalifikacje?
 • Kto odpowiada za obowiązek organizacji nauki i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych?
 • Na czym polega rola Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego?
 • Jaki jest katalog świadczeń gwarantowanych dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi?
 • Jakie są zasady przeprowadzenie badania psychiatrycznego?
 • Czy lekarz ma obowiązek zachowania tajemnicy korespondencji osoby z zaburzeniami psychicznymi?
 • Czy kierownik podmiotu leczniczego może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby chorej psychicznie lub upośledzonej umysłowo?
 • Czy udział prokuratora w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie jest obowiązkowy?
 • Jakie są przesłanki ubezwłasnowolnienia częściowego a jakie całkowitego?
 • W jakich okolicznościach może być zastosowany przymus bezpośredni wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi?
 • Jaka jest procedura przymusowego przyjęcia do szpitala psychiatrycznego?

Nabywając książkę, otrzymują Państwo::

 • zebrane w jednym miejscu zmiany prawne wprowadzone w ustawie,
 • ukazanie najważniejszych z punktu widzenia administracji publicznej, lekarzy, pracowników domów pomocy społecznej,
 • przykłady z praktyki, orzecznictwa i doktryny,
 • wzory dokumentów.
Product Details
C.H. Beck
19588
9788382918236
978-83-8291-823-6

Data sheet

Published in
Warszawa
Publication date
2024
Issue number
1
Cover
paperback
Pages count
348
Dimensions (mm)
165 x 238
Weight (g)
560
 • Ustawa z 19.8.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2123 ze zm.)
  Preambuła
  Rozdział 1. Przepisy ogólne
  Art. 1. [Podmioty zapewniające ochronę zdrowia psychicznego]
  I. Pojęcie zdrowia i zdrowia psychicznego
  II. Organy administracji rządowej i samorządowej jako podmioty zapewniające ochronę zdrowia psychicznego
  III. Inne podmioty, które mogą podejmować działania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego
  IV. Organy międzynarodowe działające w kwestii ochrony zdrowia
  Art. 2. [Zakres przedmiotowy ochrony zdrowia]
  I. Uwagi ogólne
  II. Podstawowe zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego
  III. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
  IV. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022
  V. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030
  Art. 3. [Objaśnienie pojęć]
  I. Pojęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi
  II. Pojęcie szpitala psychiatrycznego
  III. Pojęcie domu pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy
  IV. Pojęcie zgody
  V. Pojęcia dyspozytora medycznego, kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych oraz zespołu ratownictwa medycznego
  VI. Pojęcie przymusu bezpośredniego i lekarza psychiatrii
  Art. 4. [Działania zapobiegawcze]
  I. Zakres podmiotowy działań zapobiegawczych
  II. Działania na rzecz zapobiegania zaburzeniom psychicznym
  Art. 4a. [Rada]
  Art. 5. [Formy opieki]
  I. Uwagi ogólne
  II. Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  III. Psychiatryczna opieka zdrowotna
  IV. Nowy model opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży
  V. Opieka zdrowotna w domach pomocy społecznej
  VI. Psychoterapia
  Art. 5a. [Centra zdrowia psychicznego]
  I. Uwagi ogólne
  II. Centrum zdrowia psychicznego w NPOZPR
  III. Program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego
  Art. 6. [Zakłady prowadzone przez samorząd]
  I. Zadania realizowane przez województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia
  II. Upoważnienie dla lekarzy psychiatrów do wykonywania zadań
  Art. 6a. [Domy organizowane przez powiat]
  Art. 7. [Zajęcia dla dzieci upośledzonych]
  I. Obowiązek zapewnienia rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej
  II. Obowiązek organizacji nauki i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz rehabilitacji społecznej dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo
  III. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne i poradnie specjalistyczne
  Art. 8. [Oparcie społeczne]
  I. Obowiązek zorganizowania wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  II. Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Art. 9. [Formy usług opiekuńczych]
  I. Usługi opiekuńcze w środowiskowym domu samopomocy
  II. Typy środowiskowych domów samopomocy
  III. Skierowanie do środowiskowego domu samopomocy
  IV. Organizacja środowiskowych domów samopomocy
  Art. 10. [Opłaty]
  I. Uwagi ogólne
  II. Definicja wyrobu medycznego oraz wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro
  III. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
  IV. Refundacja produktów medycznych i leków
  V. Świadczenia gwarantowane dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi
  VI. Turnus rehabilitacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Rozdział 2. Badanie, leczenie, rehabilitacja oraz opieka i pomoc
  Art. 10a. [Prawo do ochrony praw pacjenta]
  I. Uwagi ogólne
  II. Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
  Art. 10b. [Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego]
  I. Zadania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
  II. Prawa pacjenta szpitala psychiatrycznego
  Art. 10c. [Wymogi formalne]
  Art. 10d. [Biuro Praw Pacjenta]
  Art. 11. [Badanie pacjenta, świadectwo o stanie zdrowia]
  I. Obowiązek osobistego zbadania osoby z zaburzeniami psychicznymi
  II. Zasady wydania orzeczenia o stanie zdrowia, opinii i skierowania
  III. Przeprowadzenie badania psychiatrycznego
  Art. 12. [Wybór metody leczenia]
  Art. 13. [Kontakt z rodziną, brak ograniczeń]
  I. Prawo osoby z zaburzeniami psychicznymi do kontaktu z innymi osobami
  II. Obowiązek zachowania tajemnicy korespondencji osoby z zaburzeniami psychicznymi
  Art. 14. [Zgoda na pobyt poza szpitalem]
  Art. 15. [Zajęcia rehabilitacyjne]
  I. Zakaz podporządkowania prowadzonej rehabilitacji celom gospodarczym
  II. Cele i zasady prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycznych
  III. Plan zajęć rehabilitacyjnych i ich dokumentowanie
  Art. 16. [Konieczność ubezwłasnowolnienia]
  I. Uczestnicy postępowania w sprawie o ubezwłasnowolnienie
  II. Przesłanki ubezwłasnowolnienia częściowego i całkowitego
  III. Procedura postępowania w sprawie o ubezwłasnowolnienie
  Art. 17. [Kontrola działań przedstawiciela ustawowego]
  Art. 18. [Przymus bezpośredni]
  I. Uwagi ogólne
  II. Przesłanki stosowania przymusu bezpośredniego
  III. Osoby uprawnione do podjęcia decyzji o zastosowaniu przymusu bezpośredniego
  IV. Osobisty nadzór, najmniejsza uciążliwość stosowanego środka i szczególna ostrożność
  V. Uprzedzenie osoby, wobec której ma być zastosowany przymus bezpośredni, i odnotowywanie w dokumentacji medycznej
  VI. Dopuszczalne środki przymusu bezpośredniego
  VII. Ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego
  Art. 18a. [Zastosowanie przymusu bezpośredniego]
  Art. 18b. [Przedłużenie stosowania przymusu bezpośredniego]
  Art. 18c. [Odnotowanie zastosowania środka]
  Art. 18d. [Unieruchomienie]
  Art. 18e. [Izolacja]
  Art. 18f. [Upoważnienie ustawowe]
  Art. 19. [Miejsce przeprowadzania badań]
  Art. 20. [Zgoda przedstawiciela ustawowego]
  Rozdział 3. Postępowanie lecznicze
  Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego
  Art. 21. [Badanie bez zgody pacjenta]
  I. Przesłanki przeprowadzenia badania psychiatrycznego bez zgody
  II. Ocena zasadności przeprowadzenia badania psychiatrycznego bez zgody
  Art. 22. [Przyjęcie do szpitala, nagłe wypadki]
  I. Ogólne zasady przyjęcia do szpitala psychiatrycznego
  II. Przyjęcie do szpitala po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego
  III. Przyjęcie do szpitala osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej całkowicie
  IV. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby w stanie nietrzeźwości
  Art. 23. [Przyjęcie do szpitala osoby chorej psychicznie]
  I. Uwagi ogólne
  II. Przesłanki przymusowego przyjęcia do szpitala psychiatrycznego
  III. Procedura przymusowego przyjęcia do szpitala psychiatrycznego
  Art. 24. [Przyjęcie na obserwację]
  Art. 25. [Sąd opiekuńczy]
  I. Wszczęcie postępowania dotyczącego przyjęcia do szpitala psychiatrycznego po zawiadomieniu przez kierownika szpitala psychiatrycznego
  II. Wszczęcie postępowania dotyczącego przyjęcia do szpitala psychiatrycznego na wniosek innych osób
  Art. 26. [Umorzenie postępowania]
  Art. 27. [Zawiadomienie szpitala o treści postanowienia]
  Art. 28. [Odpowiednie stosowanie]
  Art. 29. [Przyjęcie do szpitala bez zgody]
  I. Przesłanki behawioralne przymusowego przyjęcia do szpitala psychiatrycznego
  II. Orzeczenie sądu opiekuńczego o potrzebie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego bez zgody
  Art. 30. [Forma wniosku o przyjęcie]
  Art. 30a. (uchylony)
  Art. 30b. [Rejestr osób przyjętych]
  Art. 31. [Bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia]
  Art. 32. [Odpowiednie stosowanie]
  Postępowanie lecznicze w stosunku do osoby leczonej bez jej zgody
  Art. 33. [Czynności lecznicze]
  Art. 34. [Przymus bezpośredni]
  Wypisanie ze szpitala psychiatrycznego osoby przebywającej tam bez jej zgody
  Art. 35. [Wypis ze szpitala]
  Art. 36. [Wniosek o wypisanie ze szpitala]
  Art. 37. [Wyłączenie stosowania]
  I. Możliwość udzielania zgody na czasowe przebywanie poza szpitalem psychiatrycznym
  II. Zezwolenie na czasowy pobyt poza zakładem psychiatrycznym
  Rozdział 4. Przyjęcie do domu pomocy społecznej
  Art. 38. [Zasady przyjęcia]
  I. Uwagi ogólne
  II. Przesłanki umieszczenia osoby z zaburzeniami psychicznymi w domu pomocy społecznej
  III. Przyjęcie do domu pomocy społecznej za zgodą przedstawiciela ustawowego
  Art. 39. [Wniosek o przyjęcie]
  I. Wystąpienie organu pomocy społecznej lub kierownika szpitala psychiatrycznego o skierowanie do domu pomocy społecznej osoby wbrew jej woli
  II. Właściwość sądu do wystąpienia z wnioskiem o umieszczenie w domu pomocy społecznej bez zgody
  Art. 40. [Przyjęcie do domu pomocy społecznej; realizacja postanowienia sądu]
  Art. 41. [Podmioty wnioskujące o zmianę orzeczenia sądu]
  Rozdział 5. Postępowanie przed sądem opiekuńczym
  Art. 42. [Stosowanie KPC]
  Art. 42a. [Wywiad środowiskowy]
  Art. 43. [Kontrola legalności przyjęcia]
  I. Zasady przeprowadzania sądowej kontroli
  Art. 43a. [Kontrola placówek]
  Art. 44. [Ustanowienie kuratora]
  Art. 45. [Rozprawa]
  Art. 46. [Uczestnicy postępowania]
  I. Uczestnicy postępowania w sprawach dotyczących przyjęcia do szpitala psychiatrycznego oraz wypisania ze szpitala
  II. Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do placówki
  Art. 46a. [Doprowadzenie przez Policję]
  Art. 47. [Środki odwoławcze, ograniczenia]
  Art. 48. [Adwokat z urzędu]
  Art. 49. [Upoważnienie dla ministra]
  Rozdział 6. Ochrona tajemnicy
  Art. 50. [Tajemnica, zwolnienie]
  I. Pojęcie tajemnicy
  II. Zwolnienie od obowiązku zachowania tajemnicy
  Art. 51. [Dokumentacja leczenia]
  Art. 52. [Zakaz przesłuchań]
  Rozdział 7. Przepisy karne, zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe
  Art. 53. [Podawanie nieprawdy]
  Art. 54.
  Art. 55. [Delegacja ustawowa]
  Art. 56. [Wejście w życie ustawy]
You might also like
Comments (0)