• Order to parcel locker

  Order to parcel locker
 • easy pay

  easy pay
 • Reduced price
Ortodoncja w praktyce - teksty wybrane (tom 1-2)

Ortodoncja w praktyce - teksty wybrane (tom 1-2)

9788365883087
350.00 zł
315.00 zł Save 35.00 zł
Lowest price within 30 days before promotion: 315.00 zł
Quantity
Available in 24 hours

  Delivery policy

Choose Paczkomat Inpost, Orlen Paczka, DPD or Poczta Polska. Click for more details

  Security policy

Pay with a quick bank transfer, payment card or cash on delivery. Click for more details

  Return policy

If you are a consumer, you can return the goods within 14 days. Click for more details

Description
Ortodoncja polska w różnych okresach rozwoju podlegała wpływom europejskiej ortopedii czynnościowej, jak też europejskim i amerykańskim szkołom mechaniki zębowozgryzowej czy chirurgii ortognatycznej. Współcześnie nieliczne zabiegowe procedury ortodontyczne wykonywane na świecie nie są powszechnie dostępne w naszym kraju. Istotny wpływ na ten stan miały regularnie odbywające się seminaria, zjazdy, sympozja i konferencje naukowe. Nie bez znaczenia jest także fakt ukazywania się periodyków stomatologicznych, w tym „Ortodoncji w Praktyce”. Przygotowana dla ortodontów, lekarzy stomatologów i studentów Ortodoncja w praktyce. Teksty wybrane. Tomy I i II stanowi wybór publikacji, które mogą być materiałem źródłowym, pomocnym nie tylko w diagnozowaniu i planowaniu leczenia, lecz także wskazywać koncepcje nowych metod i technik terapii ortodontycznej.
dr hab. n. med. Agnieszka Machorowska-Pieniążek
W tomie I zostały opracowane następujące tematy::
- innowacje w leczeniu i diagnostyce ortodontycznej – w jednym miejscu zawarty jest kompleksowy opis cyfrowych technologii – CBCT w praktyce ortodontycznej, zastosowanie modeli cyfrowych
- fotografia kliniczna – dzięki opracowaniu dowiesz się, jak dokumentować przypadki kliniczne, dodatkowo opracowane przez autorów opisy leczenia są wzbogacone o fotografie – ponad 120 zdjęć!,
- etiopatogeneza wad – praktyczny przegląd poparty przypadkami klinicznymi.
W tomie II zostały opracowane następujące tematy::
- metody i techniki leczenia – przypadki kliniczne zastosowanych terapii wraz z fotorelacjami – ponad 200 zdjęć!,
- niepowodzenie w terapii ortodontycznej – przegląd algorytmów postępowania w sytuacjach, kiedy leczenie nie przebiega według planu – opis postępowania,
- postępowanie w fazie retencyjnej – zachowanie efektu leczenia, praktyczne i sprawdzone metody
- terapia interdyscyplinarna – jak zaplanować leczenie wraz ze specjalistami innych dziedzin
Product Details
Elamed
16185
9788365883087
978-83-65883-08-7

Data sheet

Published in
Katowice
Publication date
2019
Issue number
1
Cover
hard cover
Pages count
700
Weight (g)
1850
 • TOM I

  I. INNOWACJE W LECZENIU I DIAGNOSTYCE ORTODONTYCZNEJ. INNOVATIONS IN ORTHODONTIC TREATMENT ANDDIAGNOSTICS
  Technika lingwalna. Ocena zmian morfologii łuków zębowych w odniesieniu do zamierzonego rezultatu. Porównanie metodami anaglifową i kinematograficzną. Lingual Technique. The Evaluation ofthe Morphology Changes in Relation to Treatment Goal. Comparison by Means of Anaglyph andCinematographic Method
  Poprzeczna osteogeneza dystrakcyjna szczęki. Transverse maxillary distraction osteogenesis
  Poszerzenie możliwości leczenia ortodontycznego dzięki zabiegom piezochirurgicznym. Broadening capabilities of orthodontic treatment with piezosurgery
  Diagnostyka i rehabilitacja stawów skroniowo-żuchwowych w boreliozowym zapaleniu stawów. Diagnostics and rehabilitation of temporomandibular joints in Lyme arthritis
  Zastosowanie technologii skanowania CBCT modeli diagnostycznych w ortodoncji – blaski i cienie. Application of CBCT model scanning technology in orthodontics – advantages and disadvantages
  Zastosowanie zmodyfikowanego aparatu Herbsta w ortodoncji językowej – opis przypadku. Application of a modified Herbst appliance in lingual orthodontics – a case report
  II. DIAGNOSTYKA ORTODONTYCZNA. ORTHODONTIC DIAGNOSIS
  Zastosowanie cyfrowych modeli gnatostatycznych. Opis przypadku. The application of digital gnathostatic models. Case report
  Cyfrowa fotografia kliniczna w ortodoncji. Doświadczenia własne. Digital dental photography inorthodontics. Personal experienceJolanta
  Najczęściej popełniane błędy podczas wykonywania zdjęć pantomograficznych. The most commonerrors commit during to make a pantomographic photos.
  Preferencje profilu twarzy u współczesnych przedstawicieli rasy białej. Contemporary Caucasians’facial profile preferences
  Diagnostyka i rehabilitacja stawów skroniowo-żuchwowych w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS) i młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniu stawów. Diagnosis and rehabilitation of temporomandibular joints in rheumatoid arthritis (RA) and juvenile rheumatoid arthritis (JRA)
  Wczesna diagnostyka i prewencja zaburzeń wyrzynania się kłów szczęki. Opisy przypadków i przegląd literatury. Early diagnostics and prevention of maxillary canine eruption impairment. Case presentation and literature review
  Ocena możliwości nieoperacyjnego sprowadzenia kła zatrzymanego do łuku zębowego w zależności od wielkości kąta granicznego. Assessment of the possibility of non-surgical moving of an impacted canine to the dental arch depending on the value of angle
  Zęby zatrzymane – diagnostyka i ocena rokowania w leczeniu ortodontycznym na podstawie obrazowania rentgenowskiego. Impacted teeth – diagnosis and assessment of the prognosis inorthodontic treatment based on X-ray imaging
  III. ETIOPATOGENEZA WAD. ETIOPATHOGENESIS OF DEFECTS
  Rozszczepy podniebienia pierwotnego i wtórnego. Epidemiologia, patogeneza i ortodontyczny protokół leczniczy. Clefts of primary and secondary palate. Epidemiology, pathogenesis and orthodontic treatment protocol
  Skojarzone leczenie ortodontyczno-chirurgiczne pacjentki z naczyniakiem błony śluzowej jamy ustnej okolicy zębów siecznych górnych oraz diastemą pośrodkową szczęki. Opis przypadku. Combined orthodontic-surgical treatment of a patient with hemangioma of the oral mucosa of the upper incisorsarea and maxillary midline diastema. Case report
  Ocena przemieszczeń zębów szczęki podczas leczenia dystalizerem Carriere – trójprzestrzenna analiza ruchu zębów. Evaluation of maxillary tooth movements during therapy with The Carriere Distalizer – Three Dimensional (3D) analysis
  Znaczenie dokładnego badania przedmiotowego i podmiotowego w prawidłowej ocenie wad rozwojowych. Drożny przewód nosowo-podniebienny – opis przypadku. Significance of accurate interview and physical examination in the correct assessment of malformations. Patent nasopalatine duct– case study
  Przegląd etiologii diastem i trem – doświadczenia własne. Overview of the etiology of diastemas andtremas – personal experiences
  IV. TRUDNY PACJENT. DIFFICULT PATIENT
  Leczenie ortodontyczne – dwa zęby zatrzymane w szczęce u pacjenta z epilepsją, upośledzonego umysłowo – opis przypadku. Orthodontic treatment of the two impacted maxillary teeth in mental disabled patient with epilepsy – a case report
  Planowanie leczenia ortodontycznego dzieci niepełnosprawnych z uwzględnieniem zaburzeń funkcji mięśniowych, dysfunkcji i parafunkcji. Planning of orthodontic treatment of children with mental disabilities including muscular disorders, dysfunctions and parafunctions
 • TOM II

  I. WSPÓŁCZESNE TECHNIKI LECZENIA. CONTEMPORARY TREATMENT TECHNIQUES
  Niechirurgiczne leczenie zgryzu otwartego z wykorzystaniem mini-implantów ortodontycznych. Opis przypadku. Nonsurgical treatment of an open bite applying skeletal anchorage. A case report
  Zastosowanie łuku utility po korekcji linii pośrodkowej. Opis przypadku. The application of utility wire for the correction of midline – case report
  Leczenie pacjenta dorosłego przy pomocy zmodyfikowanego aparatu Hyrax – opis przypadku. Treatment of an adult patient using Hyrax appliances – a case report
  Intruzja zębów siecznych – przegląd współczesnych technik. Intrusion of anterior teeth – a review of contemporary techniques
  Metody postępowania w fazie retencyjnej leczenia ortodontycznego – przegląd piśmiennictwa i obserwacje własne. Procedures in the retention phase of orthodontic treatment – a review of the literature and the authors’ own observations
  Współczesne wskazania do zastosowania przerzutu podniebiennego – przegląd piśmiennictwa. Modern indications for the trans-palatal arch wire – a literature review
  Wykorzystanie TAD w leczeniu pacjentki z zatrzymanym zębem 13 i dilaceracją 12. The use of TAD in the treatment of a patient with the impacted tooth 13 and the dilaceration of tooth 12
  Leczenie szkieletowej klasy II. Skeletal class II treatment
  Leczenie zmodyfikowanym aparatem Herbsta (Malu) pacjentów z agenezją drugich zębów przedtrzonowych – opis dwóch przypadków. Orthodontic treatment of patients with second mandibularpremolars agenesis using modified. Herbst appliance (Malu) – a case report
  Sprowadzanie obustronnie zatrzymanych kłów górnych z wykorzystaniem tymczasowego wewnątrzustnego zakotwienia szkieletowego. Opis przypadku. The management of bilaterally impactedmaxillary canines using temporary intraoral skeletal anchorage. A case report
  Skojarzone leczenie ortodontyczno-chirurgiczne kłów zatrzymanych. Combined orthodontic-surgical treatment of impacted canines
  Leczenie wady dotylnej aparatem AdwanSync – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. Treatmentof distal occlusion with the AdvanSync appliance – case description and literature review
  TERAPIA INTERDYSCYPLINARNA. INTERDISCIPLINARY THERAPY
  Wielospecjalistyczne leczenie rozszczepu podniebienia. A multidisciplined approach to cleft palate repair
  Leczenie transpozycji z wykorzystaniem zakotwienia szkieletowego. Opis przypadków. Treatment oftranspositions with the use of skeletal anchorage. A case report
  Zabiegi chirurgiczne wspomagające leczenie ortodontyczne – przegląd piśmiennictwa. Surgicalprocedures supporting orthodontic treatment – a literature review
  Skojarzone leczenie ortodontyczno-chirurgiczne pacjenta z mnogimi zębami dodatkowymi. Combinedorthodontic-surgical treatment of a patient with multiple supernumerary teeth
  Dwa przypadki ortodontycznego leczenia pacjentów z dysfunkcją układu ruchowego narządu żucia (URNŻ). Two cases of the orthodontic treatment of patients with mobility dysfunction of masticatorysystem
  Reinkluzja zębów stałych – przegląd piśmiennictwa. Reinclusion of permanent teeth – a literaturereview
  Jednostronny przerost wyrostka kłykciowego. Opis przypadku. Unilateral condylar hyperplasia. Casereport
  Leczenie ortodontyczne stłoczeń i wad zębowych współistniejących z recesjami dziąsłowymi. Orthodontic treatment of dental crowding and defects coexisting with gingival recessions
  Intruzja szczęki w okolicy trzonowców jako metoda chirurgiczno-ortodontycznej korekty wadszkieletowych III klasy. Mandibular intrusion in the area of molars as a surgical-orthodontic method to correct skeletal class III.
  III. RYZYKO NIEPOWODZEŃ W LECZENIU ORTODONTYCZNYM – POSTĘPOWANIE. RISK OF FAILURE INORTHODONTIC TREATMENT - PROCEDURE
  Demineralizacja szkliwa u pacjentów leczonych stałymi aparatami ortodontycznymi. Przeglądpiśmiennictwa i opis przypadku leczenia białych plam próchnicowych. Enamel demineralisation in patients treated with fixed orthodontic appliances. Literature, review and clinical case report of white spotlesions treatment
  Wpływ sił ortodontycznych na zęby leczone endodontycznie – podsumowanie badań. The influence oforthodontic forces on teeth treated endodontically – research report
  IV. PRAWO W PRAKTYCE ORTODONTYCZNEJ. LAW IN ORTHODONTIC PRACTICE
  Rola biegłego w ocenie wysokości zobowiązania wynikającego z nieszczęśliwego zdarzenia, wymagającego długotrwałego, interdyscyplinarnego leczenia
  Obowiązki informacyjne ortodonty w stosunku do pacjentów
Comments (0)