Regulamin kart podarunkowych i bonów rabatowych.

§1 Postanowienia wstępne.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z kart podarunkowych i bonów/ kodów rabatowych w sklepie Medyceusz Sp. Jawna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Hoene-Wrońskiego 1

§2 Definicje

 1. Bon Rabatowy - sprzedawany przez Medyceusz Sp. Jawna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Hoene-Wrońskiego 1, w formie kodu (unikalny ciąg znaków), uprawniający Posiadacza do uzyskania rabatu przy zakupie książek oferowanych do sprzedaży w Sklepie Internetowym www.medbook.com.pl;
 2. Karta Podarunkowa – sprzedawana przez Medyceusz Sp. Jawna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Hoene-Wrońskiego 1, w formie papierowej, pliku obrazu lub kodu (unikalny ciąg znaków) uprawniająca Posiadacza do dokonywania płatności za Towary oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym
 3. Nabywca – osoba fizyczna lub przedsiębiorca dokonujący zakupu Karty Podarunkowej lub Bonu Rabatowego.
 4. Posiadacz -osoba realizująca Kartę Podarunkową lub Bon Rabatowy.
 5. Sklep Internetowy –strona internetowa, na której oferowane są do sprzedaży towary, działająca w domenie www.medbook.com.pl.
 6. Wydawca Karty Podarunkowej/ Bonu Rabatowego – oznacza sprzedawcę określonego w regulaminie sklepu.
 7. Towarksiążki przedstawione do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogące być przedmiotem rabatu aktywowanego przy użyciu Bonu Rabatowego lub zapłaty przy pomocy Karty Podarunkowej.

§3 Warunki ogólne

 1. Wydawca oferuje do nabycia Karty Podarunkowe lub Bony Rabatowe w postaci kodów rabatowych. Za każdą Kartę Podarunkową lub Bon Rabatowy Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną Bonu Rabatowego.
 2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty Podarunkowej lub Bonu Rabatowego.
 3. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej lub Bonu Rabatowego i do przyjmowania płatności przy pomocy Karty Podarunkowej lub udzielania odpowiednich rabatów za książki nabywane przez Posiadacza.
 4. Karta Podarunkowa lub Bon Rabatowy może być wykorzystany wyłącznie do nabycia książek w Sklepie internetowym Sprzedawcy.
 5. Karta Podarunkowa lub Bon Rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części). Zwrot konsumencki przysługuje Nabywcy na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Okres ważności oraz wartość (nominał) Karty Podarunkowej lub Bonu Rabatowego jest określany indywidualnie. Okres ważności biegnie od momentu dostarczenia Nabywcy Karty Podarunkowej lub Bonu Rabatowego.
 7. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia Towarów.
 8. Wydanie Bonu Rabatowego stanowi sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług (VAT) a dokument sprzedaży jest wydawany w momencie jego nabycia.
 9. Zakup Kart Podarunkowych lub Bonów Rabatowych jest możliwy poprzez stronę internetową lub po bezpośrednim uzgodnieniu warunków (nominał, okres ważności) ze sprzedawcą, w sprawie zakupu Kart Podarunkowych lub Bonów Rabatowych należy skontaktować się ze sprzedawcą: +48 583415438, w godz. 7-15 lub mailem: biuro@medbook.com.pl

§4 Realizacja Karty Podarunkowej lub Bonu Rabatowego

Posiadacz Karty Podarunkowej lub Bonu Rabatowego ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:

 1. Bon Rabatowy uprawnia do rabatu za Towar nabyty w Sklepie Internetowym a Karta Podarunkowa do dokonania płatności za nabyty Towar.
 2. Posiadacz Karty Podarunkowej lub Bonu Rabatowego może wykorzystać kwotę przypisaną do Karty Podarunkowej lub kwotę rabatu przypisaną do Bonu Rabatowego w całości lub części, wyłącznie przy zakupie książek dostępnych w ofercie w Sklepie internetowym www.medbook.com.pl. Przy pomocy Karty Podarunkowej lub Bonu Rabatowego nie można płacić za koszty wysyłki. Niewykorzystana część kwoty lub rabatu pozostaje aktywna do końca ważności Karty Podarunkowej lub Bonu Rabatowego.
 3. Aktywacji Karty Podarunkowej lub Bonu Rabatowego dokonuje Posiadacz wpisując otrzymany kod (lub kod naniesiony na Kartę Podarunkową) w odpowiednie miejsce systemu realizacji zamówienia na stronie www.medbook.com.pl.
 4. W przypadku zakupu Towaru o wartości wyższej niż wartość Karty Podarunkowej lub wyższej niż wartość rabatu przypisana do Bonu Rabatowego, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę.
 5. Karta Podarunkowa lub Bon Rabatowy posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Karty Podarunkowej lub Bonu Rabatowego nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Karty Podarunkowej lub Bonu Rabatowego, płatność przy jej pomocy nie będzie możliwa/ rabat nie będzie naliczany.

§5 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów przy użyciu Karty Rabatowej lub Bonu Rabatowego będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną określoną w Regulaminie Sklepu Internetowego umieszczonym na stronie internetowej „reklamacje i zwroty”.

§6 Zwrot niewykorzystanej Karty Podarunkowej lub Bonu Rabatowego

 1. Zwrot konsumencki Karty Podarunkowej lub Bonu Rabatowego przysługuje tylko Nabywcy będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą (tylko w odniesieniu do zakupów nie związanych z jego działalnością zawodową) na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego. W przypadku pozostałych przedsiębiorców, warunki ewentualnych zwrotów ustalane są indywidualnie.

§7 Zwrot towarów zakupionych przy użyciu Karty Podarunkowej lub Bonu Rabatowego.

 1. Prawo zwrotu towarów zakupionych z użyciem Karty Podarunkowej lub Bonu Rabatowego przysługuje na zasadach określonych w Regulaminie, przy czym wykorzystana kwota z Karty Podarunkowej lub kwota udzielonego rabatu, po dokonaniu zwrotu, ponownie zasili wykorzystaną wcześniej przez Posiadacza Kartę Podarunkową lub Bon Rabatowy. Ponowne zasilenie Karty Podarunkowej lub Bonu Rabatowego w wyniku zwrotu nie przedłuża jej/jego pierwotnego terminu ważności.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Karty Podarunkowej lub Bonu Rabatowego.
 2. Zakup Karty Podarunkowej lub Bonu Rabatowego przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Kart Podarunkowych lub Bonów Rabatowych w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie Sklepu internetowego i dotyczyć będą Kart Podarunkowych lub Bonów Rabatowych zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu Bonów Rabatowych.

Data publikacji/ aktualizacji:  22.04.2024 r.